Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Khởi công xây dựng nông thôn mới

04/10/2017 00:00 123 lượt xem

Ngày 3/10/2017, BCĐ CT MTQG XDNTM xã Tùng Vài, BQL thôn Tùng Pàng đã chính thức khởi công xây dựng đường giao thông Nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM.

 Thôn Tùng Pàng là một trong 4 thôn triển khai thực hiện Chương trình 1 triệu tấn xi măng theo Đề án  114 của tỉnh. Sau khi đề án được triển khai đến xã, BCĐ MTQGXDNTM xã Tùng Vài đã chỉ đạo, rà soát các tuyến đường, xác định nhu cầu của nhân dân các thôn báo cáo huyện. Năm 2017 xã Tùng Vài được cấp kinh phí thực hiện 3 tuyến đường gồm thôn Lùng Chu Phìn 1 tuyến, thôn Tung Pàng 2 tuyến theo hình thức Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật liệu, ngày.

          Đến nay mặt bằng các tuyến đường đã hoàn thiện, riêng thôn Tùng Pàng đến ngày 3/10/2017 đã tiến hành khởi công xây dựngTuyến đường theo Chương trình 1 tiệu tấn xi măng


Tin khác