Liên kết website

Thống kê truy cập

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
22/09/2020
42/NQ-CQ 06/05/2020 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số 3101/UBND-TH 05/12/2017 Thông báo tuyên ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản
QĐ số 2529/QĐ-UBND, ngày 29/11/2017 03/12/2017 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển huyện Quản Bạ đến năm 2020 định hướng năm 2030
QĐ SỐ 1894/QĐ-UBND NGÀY 24/11/2017 27/11/2017 Về việc điều chỉnh danh sách hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà vệ sinh
1837/QĐ-UBND, 25/09/2017 Quyết định phê duyệt chủ trương danh mục các dự án khởi công năm 2017 theo cơ chế đặc thù tại nghị định 161/2016, ngày 02/12/2016 của chính phủ thuộc Chương trình MTQG
15/2017/QĐ-UBND 22/09/2017
86/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 tại Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND, ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh
4277/2008/QĐ-UBND 28/07/2008 VÊ việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã
23/CT-TTg 26/05/2017 Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm quy định số lương, cơ cấu và quy trình thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp